شعر

هرکجا سلطان بود، دورش سپاه ولشکر است

پس جرا سلطان خوبان بی سپاه ولشکر است؟

با خبر باشید ای چشم انتظاران ظهور

بهترین سلطان عالم از همه تنها تر است...!

/ 2 نظر / 27 بازدید

جون دادن از ما ظهور از خدا

MM

لینک شدید[گل]